Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Wskaźniki (in­struk­cje Ie-1, §16)

prostokątna biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej dwa czarne kąty - jeden nad drugim, stykające się wierzchołkami

Wskaźnik W1 — „o­zna­cza miej­sce u­sta­wie­nia tar­czy o­strze­gaw­czej (tar­czy o­strze­gaw­czej prze­jaz­do­wej), a na szla­kach z czte­ro­stawną blo­kadą sa­mo­czynną - przed­ostat­nie­go se­ma­fo­ra odstępo­we­go blo­ka­dy sa­mo­czyn­nej na szla­ku przed se­ma­fo­rem wjaz­do­wym” (pro­stokątna biała ta­bli­ca z czar­nym ob­ra­mo­wa­niem, a na niej dwa czar­ne kąty - je­den nad dru­gim, sty­kające się wierz­chołka­mi). Wskaźnik W1 u­sta­wia się bez­pośred­nio przed tarczą ostrzegawczą lub semaforem lub mocuje się go nisko do słupa tarczy - dla zwrócenia uwagi na tarczę lub semafor i nie oświatla się go. Zaleca się wykonywanie tablicy wskaźnika z materiałów odblaskowych.

wskaźnik W1 przed świetlną tarczą ostrzegawczą w Nakle Śląskim
Zdjęcie wskaźni­ka W1 przed świetlną tarczą o­strze­gawczą w Na­kle Śląskim
biała tablica, u góry zaokrąglona, z białym obramowaniem

Wskaźnik W5 — „o­zna­cza gra­nicę prze­ta­cza­nia” (biała ta­bli­ca, u góry za­okrąglo­na, z białym ob­ra­mo­wa­niem). Wskaźnik o­zna­czający gra­ni­ce prze­ta­cza­nia. Pod­czas ma­newrów nie wol­no go prze­kra­czać, chy­ba że do­sta­nie się po­zwo­le­nie z dys­po­zy­tor­ni. Ustawia się go w odległości co najmniej 100 m przed semaforem wjazdowym, patrząc w kierunku szlaku. Na stacjach linii dwutorowych wskaźnik W5 ustawiany jest przy torach wyjazdowych po stronie semafora wjazdowego, natomiast na stacjach jednotorowych – po prawej stronie toru głównego patrząc w kierunku szlaku.

wskaźnik W5 w Nakle Śląskim
Zdjęcie wskaźni­ka W5 w Na­kle Śląskim

trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem, zwrócona wierzchołkiem ku dołowi, a na niej czarna cyfra wskazująca dozwoloną szybkość

Wskaźnik W8 — „ko­niecz­ność zmniej­sze­nia prędkości jaz­dy po­ciągu” (trójkątna biała ta­bli­ca z czar­nym ob­ra­mo­wa­niem, zwróco­na wierz­chołkiem ku doło­wi, a na niej czar­na cy­fra wska­zująca do­zwo­loną szyb­kość (w dzie­siątkach km/h)). Gdy nie można ustawić tej tablicy w skrajni, stosuje się tablicę zwróconą wierzchołkiem ku górze i umieszcza ją nisko. Wskaźnik W8 bez cyfry oznacza szybkość 20 km/h. Wskażnik W8 stosuje się wówczas, gdy ograniczenie prędkości ma charakter stały. Ustawia się go w odległości drogi hamowania obowiązującej na danej linii przed początkiem odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością. Początek i koniec tego odcinka oznacza się odpowiednimi wskaźni­ka­mi W9. Jeże­li za­ist­nie­je po­trze­ba o­gra­ni­cze­nia prędkości na te­re­nie całej sta­cji, to wskaźnik W8 u­miesz­cza się przy tar­czy o­strze­gaw­czej od­noszącej się do se­ma­fo­ra wjaz­do­we­go.

prostokątna biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej z jednej strony czarny kąt, zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, z drugiej - zwrócony wierzchołkiem ku górze

Wskaźnik W9 — „początek lub ko­niec od­cin­ka przez który na­leży prze­jeżdżać ze zmniej­szoną prędkością” (pro­stokątna biała ta­bli­ca z czar­nym ob­ra­mo­wa­niem, a na niej z jed­nej stro­ny czar­ny kąt, zwróco­ny wierz­chołkiem ku doło­wi, z dru­giej - zwróco­ny wierz­chołkiem ku górze). Ustawia się go w odległości drogi hamowania za wskaźnikiem W8. Wskaźnik W9 wykonywany jest dwustronnie: z jednej strony wskaźnika widoczna jest tablica z czarnym kątem zwróconym wierzchołkiem do dołu, a z drugiej – z czarnym kątem zwróconym wierzchołkiem do góry. Początek odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością, oznacza się tą stroną wskaźnika W9, na której widoczny jest kąt zwrócony wierzchołkiem do dołu. Koniec odcinka wyznacza strona z kątem zwróconym wierzchołkiem ku górze. Na początku odcinka wskaźnik ten ustawia się po tej samej stronie, po której był ustawiony wskaźnik W8.

Za­sa­dy roz­miesz­cza­nia wskaźników W8 (1), (2); W9 (3), (4); na od­cin­kach torów na których nie obo­wiązu­je o­gra­ni­cze­nie prędkości (5) i na od­cin­kach, na których obowiązuje ograniczenie prędkości (6):

Na jed­nym to­rze dwu­kie­run­ko­wym:

Na jed­nym to­rze jed­no­kie­run­ko­wym:

Na dwóch to­rach dwu­kie­run­ko­wych:

Na to­rze skraj­nym:

Na dwóch to­rach - skraj­nym i nie­skraj­nym:

biała tablica w kształcie ukośnika z czarnym obramowaniem

Wskaźnik W12 — „za­kro­pić po­piel­nik o­raz za­mknąć kla­py po­piel­ni­ka” (biała ta­bli­ca w kształcie u­kośni­ka z czar­nym ob­ra­mo­wa­niem). Wskaźnik W12 u­sta­wia się w od­ległości 200 m przed mo­sta­mi, wia­duk­ta­mi i po­dob­ny­mi bu­dow­la­mi. Przy prze­jeżdża­niu obok tego wskaźnika należy zakropić popielnik parowozu i zamknąć jego klapy. Na stacji wskaźnik W12 ustawia się po prawej stronie toru, do którego się odnosi, patrząc w kierunku jazdy. Na szlaku zasady ustawiania wskaźnika są takie same jak wskaźni­ka W8.

czarno-biała krata lub dwie kraty jedna nad drugą składające się z dwóch par ukośników

Wskaźnik W13 — „pod­nieść noże i za­mknąć skrzydła płu­ga odśnieżne­go o­raz za­cho­wać szczególną o­strożność przy pra­cy pod­bi­ja­rek, o­czysz­cza­rek tłu­cznia i in­nych ma­szyn to­ro­wych” (czar­no-biała kra­ta lub dwie kra­ty jed­na nad drugą składające się z dwóch par u­kośników). Wskaźni­kiem W13 o­zna­cza się ta­kie miej­sca jak prze­jazd ko­le­jo­wy, most, rozjazd, czujnik szynowy, lub inne urządzenie na torze. Przed tymi miejscami należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować ostrożność podczas pracy maszyn torowych. Wskaźnik W13 ustawia się w odległości 50 m przed wyżej wymienionymi miejscami z obu stron miejsca przy każdym torze. Na stacjach wskaźnik ten ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy. Zasady ustawiania wskaźnika na szlaku są takie same, jak wskaźni­ka W8.

wskaźnik W13 w Nakle Śląskim
Zdjęcie wskaźni­ka W13 w Na­kle Śląskim

Po­je­dynczą prze­szkodę o­zna­cza się wskaźni­kiem W13 w po­sta­ci czar­no-białej kra­ty. Jeże­li prze­szko­dy znaj­dują się w od­ległości mniej­szej niż 150 m jed­na od dru­giej, wówczas po­win­ny być one oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W13 o podwójnej czarno-białej kracie, składającej się z dwóch par ukośników przymocowanych do słupa.

kwadratowa biała tablica z czarnym trójkątem zwróconym ostrzem w kierunku semafora, sygnalizatora powtarzającego lub tarczy ostrzegawczej

Wskaźnik W15 — „se­ma­for, sy­gna­li­za­tor po­wta­rzający lub tar­cza o­strze­gaw­cza, które nie są u­miesz­czo­ne w miej­scu, w którym po­win­ny się znaj­do­wać, mi­mo to od­noszą się do to­ru przy którym stoi wskaźnik” (kwa­dra­to­wa biała ta­bli­ca z czar­nym trójkątem zwróco­nym o­strzem w kie­run­ku se­ma­fo­ra, sy­gna­li­za­to­ra po­wta­rzające­go lub tar­czy o­strze­gaw­czej). Wskaźnik W15 u­sta­wia się w miej­scu, w którym po­wi­nien się znajdować semafor, sygnał powtarzający lub tarcza ostrzegawcza. Ostrze czarnego trójkąta na wskaźniku zwrócone jest w stronę sygnalizatora (semafora, sygnału powtarzającego lub tarczy ostrzegawczej), którego sygnały odnoszą się do toru przy którym został ustawiony wskaźnik.

biała tablica z trzema czarnymi pasami, wnoszącymi ukośnie z lewa na prawo, ustawiona skośnie do toru

Wskaźnik W16 — „w od­ległości dro­gi ha­mo­wa­nia znaj­du­je się przy­sta­nek o­so­bo­wy” (biała ta­bli­ca z trze­ma czar­ny­mi pa­sa­mi, wnoszący­mi u­kośnie z le­wa na pra­wo, u­sta­wio­na skośnie do to­ru). Wskaźnik W16 u­sta­wia się przed przy­stan­ka­mi o­so­bo­wy­mi, które nie są częścią posterunków ruchowych, a więc nie posiadają semaforów, z prawej strony toru, do którego się odnosi. Ustawia się go w odległości drogi hamowania pociągów, obowiązującej na danym szlaku, liczonej od wskaźnika W4 znajdującego się na przystanku osobowym.

kwadratowa biała tablica z czarnym obramowaniem a na niej czarny pierścień z czarnym kregiem w środku

Wskaźnik W18 — „miej­sce u­sta­wie­nia o­stat­nie­go se­ma­fo­ra SBL na szla­ku przed se­ma­fo­rem wjaz­do­wym” (kwa­dra­to­wa biała ta­bli­ca z czar­nym ob­ra­mo­wa­niem a na niej czar­ny pierścień z czar­nym kre­giem w środ­ku). Wskaźnik W18 u­miesz­cza się na słu­pie o­stat­nie­go se­ma­fo­ra SBL ce­lem po­in­for­mo­wa­nia ma­szy­ni­sty, że zbliża się on do posterunku ruchu posiadającego semafor wjazdowy. W przypadku, gdy semafor SBL oznaczony tym wskaźnikiem jest nieoświetlony lub unieważniony, wskaźnik W18 nakazuje maszyniście jazdę z taką prędkością, aby mógł zatrzymać pociąg przed ewentualną przeszkodą, semaforem wjazdowym wskazującym sygnał „Stój” lub zmniejszyć prędkość stosownie do wskazań semafora wjazdowego.

kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera T wykonana z materiałów odblaskowych

Wskaźnik W22 — „po­ciąg to­wa­ro­wy może prze­je­chać bez za­trzy­ma­nia ze zmniej­szoną prędkością obok se­ma­fo­ra odstępo­we­go blo­ka­dy sa­mo­czyn­nej, wska­zujące­go sy­gnał ”Stój"" (kwa­dra­to­wa czar­na ta­bli­ca u­sta­wio­na po przekątnej pio­no­wo, a na niej biała li­te­ra „T” wy­ko­na­na z ma­te­riałów od­bla­sko­wych). Wskaźnik W22 o­zna­cza, iż ma­szy­ni­sta ciężkie­go po­ciągu to­wa­ro­we­go może minąć ten semafor, wskazujący sygnał „stój” bez zatrzymania, z prędkością nie większą niż 20 km/h, tak regulując prędkość, aby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie zauważenia przeszkody do dalszej jazdy.

powrót do: stro­ny głównej