Prze­pi­sy ko­le­jo­we

Sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Spis treści

  1. Sy­gnały (In­struk­cje Ie-1 §3-§15) - wpro­wa­dze­nie
    1. Se­ma­fo­ry me­cha­nicz­ne (kształto­we)
    2. Se­ma­fo­ry świel­ne
    3. Se­ma­fo­ry po­wta­rzające i tar­cze o­strze­gaw­cze
  2. Wskaźni­ki (zna­ki) (in­struk­cje Ie-1, §16)
  3. Sy­mu­la­tor se­ma­fo­ra świetl­ne­go

Współ­pra­ca

Jeśli po­tra­fisz po­pra­wić lub do­dać in­for­ma­cje na na­sze stro­ny, skon­tak­tuj się z na­mi! Chętnie przyj­mie­my zarówno me­ry­to­ryczną, jak i tech­niczną po­moc w re­da­go­wa­niu tej stro­ny. Pa­miętaj jed­nak, że ten pro­jekt to głównie do­bra za­ba­wa i pa­sja, więc nie o­fe­ru­je wie­le więcej po­nad za­zna­cze­niem Two­je­go au­tor­stwa. Jeśli masz cie­ka­we gra­fi­ki, zdjęcia lub fil­my — możesz je nam przesłać na ten sam ad­res.

O tej stro­nie

Gru­pa pa­sjo­natów sy­gna­li­za­cji ko­le­jo­wej wi­ta na stro­nie prze­pi­sy­ko­le­jo­we.pl!

Zaj­mu­je­my się zbie­ra­niem in­for­ma­cji o sy­gna­li­za­cji świetl­nej i me­cha­nicz­nej o­raz wskaźni­kach uży­wa­nych przez ko­le­je w Pol­sce. Jeśli szu­kasz dokład­niej­szych in­for­ma­cji (wszyst­kich sy­gnałów, o­zna­czeń i prze­pisów), su­ge­ru­je­my zapoznanie się z przepisami PKP E-1 (do 2007 r.) i Ie-1 (od 2007 r.) lub adekwatnymi publikacjami innych przedsiębiorstw (E-1 jest często dostępne na Al­le­gro i w in­nych ser­wi­sach; Ie-1 można odnaleźć na stronie PKP PLK S.A.) - większość in­for­ma­cji pre­zen­to­wa­nych na tych stro­nach po­cho­dzi właśnie z Ie-1.

Re­dak­cja prze­pi­sy­ko­le­jo­we.pl bar­dzo po­ważnie trak­tu­je pra­wa au­tor­skie i nie uży­wa gra­fik, których li­cen­cje na to nie po­zwa­lają. Gra­fi­ki i­lu­strujące sy­gna­li­za­to­ry na PKP są pracą Wi­ki­pe­dy­sty Swis­stack i zo­stały prze­ka­za­ne do do­me­ny pu­blicz­nej. Wszyst­kie in­ne gra­fi­ki również zo­stały uży­te zgod­nie z li­cen­cja­mi, na których zo­stały u­dostępnio­ne. W ra­zie wątpli­wości, pro­si­my o kon­takt z re­dakcją.


Ostatnia aktualizacja strony: 14. sierpnia 2019 r.