Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sygnały (In­struk­cje Ie-1 §3-§15)

Se­ma­fo­ry me­cha­nicz­ne (kształto­we)

ramię semafora ustawionego poziomo, na prawo od słupa semaforowego

Sy­gnał Sr1 — „stój”. Na­ka­zu­je za­trzy­ma­nie po­ciągu przed se­ma­fo­rem. Wygląd w dzień: ra­mię se­ma­fo­ra u­sta­wio­ne­go po­zio­mo, na pra­wo od słu­pa se­ma­fo­ro­we­go; wygląd w no­cy: czer­wo­ne światło na se­ma­fo­rze, górna la­tar­nia pokazuje wstecz duże światło matowobiałe, a na semaforze dwuramiennym — oprócz tego — dolna latarnia pokazuje małe światło matowobiałe.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, ma­szy­ni­sta może minąć sy­gnał „stój” gdy o­trzy­mał pi­sem­ny roz­kaz od dyżu­rne­go ru­chu, do­stał taką in­struk­cje środ­ka­mi łączności, gdy zo­stał po­da­ny sy­gnał zastępczy Sz. Jeże­li se­ma­for jest sy­gna­li­za­to­rem SBL, ma­szy­ni­sta po za­trzy­ma­niu i po­da­niu sy­gnału Rp1 „bacz­ność” (je­den dłu­gi sy­gnał) może kon­ty­nu­ować jazdę z prędkością nie większą niż 20 km/h, tak by móc za­trzy­mać skład w ra­zie za­uważe­nia nie­bez­pie­czeństwa. Jeże­li na se­ma­fo­rze SBL znaj­du­je się znacz­nik W22 (kwa­dra­to­wa czar­na ta­bli­ca u­sta­wio­na po przekątnej pio­no­wo, a na niej biała li­te­ra „T” wy­ko­na­na z ma­te­riałów od­bla­sko­wych; sto­so­wa­ny na wznie­sie­niach po­nad 6‰) ma­szy­ni­sta ciężkie­go po­ciągu to­wa­ro­we­go może minąć ten semafor bez zatrzymania.

Zdjęcie se­ma­forów przy przy­stan­ku o­so­bo­wym Gdy­nia Wiel­ki Kack po­dających sy­gnał Sr1 (zdjęcie użyt­kow­ni­ka ma­gro­_kr uży­te zgod­nie z li­cencją Cre­ati­ve Com­mons At­tri­bu­tion-Non­Com­mer­cial-No­De­rivs 2.0 Ge­ne­ric).

Se­ma­for kształto­wy z sy­gnałem Sr1 jest ade­kwat­ny do se­ma­fo­ru świetl­ne­go po­dające­go sy­gnał S1.

ramię semafora wzniesione pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowegoSy­gnał Sr2 — „wol­na dro­ga”. Ze­zwa­la na jazdę z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością dla po­ciągu na da­nym od­cin­ku li­nii, wska­zaną w służbo­wym rozkładzie jaz­dy. Wygląd w dzień: ra­mię se­ma­fo­ra wznie­sio­ne pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowego; wygląd w nocy: zielone światło na semaforze, górna latarnia pokazuje wstecz duże światło białe, a na semaforze dwuramiennym oprócz tego dolna latarnia pokazuje małe światło matowobiałe.

Se­ma­for kształto­wy z sy­gnałem Sr2 jest ade­kwat­ny do se­ma­fo­ru świetl­ne­go po­dające­go sy­gnał S2.

dwa ramiona semafora wzniesione pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowegoSy­gnał Sr3 — „wol­na dro­ga ze zmniej­szoną szyb­kością”. Ze­zwa­la na jazdę z szyb­kością nie większą niż 40 km/h do końca okręgu zwrot­ni­co­we­go osła­nia­ne­go tym se­ma­fo­rem. Wygląd w dzień: dwa ra­mio­na se­ma­fo­ra wznie­sio­ne pod kątem 45 stop­ni do po­zio­mu, na pra­wo od słu­pa se­ma­fo­ro­we­go; wygląd w nocy: dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe, górne światło zielone, obie latarnie pokazują wstecz duże światła matowobiałe.

powrót do: sy­gnały na PKP

następna stro­na: se­ma­fo­ry świetl­ne