Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sygnały (In­struk­cje Ie-1 §3-§15)

Sy­gna­li­za­to­ry uży­wa­ne przez PKP dzielą się ze względu na bu­dowę na:

Sy­gna­li­za­tor jed­no­ko­mo­ro­wy, ze sta­le za­pa­lo­nym światłem czer­wo­nym na­zy­wa się tarczą za­po­rową świetlną. Gdy u­miej­sco­wie­nie wy­so­kie­go se­ma­fo­ra jest nie­możli­we, wsta­wia się sy­gna­li­za­to­ry o zmniej­szo­nych wy­mia­rach, tzw. se­ma­fo­ry ka­rzełko­we (mają od jed­nej do trzech komór świetl­nych, gdy po­trze­ba więcej, u­miesz­cza się kil­ka sy­gna­li­za­atorów obok sie­bie).

Ze względu na obsługę se­ma­fo­ry dzie­li się na:

układ komór w semaforach
PKP uży­wa se­ma­forów z sy­gnała­mi o ko­lo­rach: czer­wo­nym (stały, po­mi­jając sy­gnał S1a), nie­bie­skim (za­wsze stałe) o­raz zie­lo­nym, po­ma­rańczo­wym i mlecz­no­białym (stałe i mi­gające). (1), (2) — se­ma­fo­ry pięcio­ko­mo­ro­we; (3), (4), (5) — se­ma­fo­ry czte­ro­ko­mo­ro­we; (6), (7), (8) — se­ma­fo­ry trójko­mo­ro­we; (9) — semafor dwukomorowy; (10) — tarcza zaporowa świetlna; (11), (12) — tarcze ostrzegawcze; (13) — sy­gna­li­za­tor po­wta­rzający; (14), (15) — tar­cze ma­new­ro­we; (16) — sy­gna­li­za­tor sy­gnału zastępcze­go; (17) — tar­cza o­strze­gaw­cza prze­jaz­do­wa.

W obrębie sta­cji (se­ma­fo­ry B):

ustawienie semaforów w obrębie stacji

i na szla­kach jed­no­to­ro­wych:

ustawienie semaforów na szlaku jednotorowym

se­ma­fo­ry u­miesz­cza się po pra­wej stro­nie to­ru, do które­go się od­noszą. Na szla­kach dwu­to­ro­wych se­ma­fo­ry u­miesz­cza się po skraj­nej stro­nie to­ru, do które­go się od­noszą:

ustawienie semaforów na szlakach dwutorowych

Na szla­kach trzy- i wie­lo­to­ro­wych se­ma­fo­ry od­noszące się do skraj­ne­go le­we­go to­ru u­miesz­cza się po le­wej stro­nie, a dla wszyst­kich po­zo­stałych torów - po pra­wej stro­nie:

ustawienie semaforów na szlakach wielotorowych

powrót do: stro­ny głównej

następna stro­na: sy­gnały me­cha­nicz­ne