Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sygnały (In­struk­cje Ie-1 §3-§15)

Se­ma­fo­ry po­wta­rzające i tar­cze o­strze­gaw­cze

Se­ma­fo­ry po­wta­rzające in­for­mują ja­ki sy­gnał po­da­je se­ma­for, do które­go się od­noszą i sto­su­je się je tam, gdzie wi­docz­ność głównej se­ma­fo­ra jest nie­wy­star­czająca. Se­ma­for główny może mieć do czterech powtarzaczy oznaczonych kolejno: I, II, III, IIII. Umieszcza się je na szarych słupach i nie występują przy SBL.

A­na­lo­gicz­nie do po­wta­rza­czy, tar­cze o­strze­gaw­cze in­for­mują o sy­gna­le po­da­wa­nym przez następny se­ma­for. Występują:

Po­wta­rza­cze i tar­cze o­strze­gaw­cze przed se­ma­fo­rem wska­zującym sy­gnał S1 „Stój!” lub Sr1 „Stój!”:
stałe pomarańczowe światłowygaszona komorastałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sy­gnał po­wta­rzający Sp1 — „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał Stój!” (dwa światła na se­ma­fo­rze, górne po­ma­rańczo­we stałe, dol­ne ma­to­wo­białe stałe). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał na­ka­zujący za­trzy­ma­nie.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sy­gnał na nie­ru­cho­mej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej On - „w od­ległości dro­gi ha­mo­wa­nia znaj­du­je się se­ma­for” (okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką wi­docz­na w dzień lub po­ma­rańczo­we światło ciągłe wi­docz­ne w no­cy). W od­ległości drogi hamowania znajduje się semafor kształtowy. Tarcza ostrzegawcza nie podaje informacje o sygnale podawanym na semaforze.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sy­gnał na dwu­staw­nej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej Od1 - „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał Stój!” (okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką wi­docz­na w dzień lub po­ma­rańczo­we światło ciągłe wi­docz­ne w no­cy). Następny se­ma­for kształtowy wskazuje sygnał Sr1 na­ka­zujący za­trzy­ma­nie.

Dla kon­tro­lo­wa­nia po­praw­ność po­da­wa­ne­go sy­gnału, tar­cza po­dająca sy­gnał Od1 po­ka­zu­je wstecz duże światło ma­to­wo­białe.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół

Sy­gnał na trzy­staw­nej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej O­t1 - „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał Stój!” (okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czer­woną obwódką skie­ro­wa­na w dół wi­docz­na w dzień lub pomarańczowe światło na tarczy widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr1 na­ka­zujący za­trzy­ma­nie.

stałe pomarańczowe światłowygaszona komorawygaszona komorapodstawa tarczy ostrzegawczej
stałe pomarańczowe światłopodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetl­na tar­cza o­strze­gaw­cza O­s1 — „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał Stój!” (jed­no światło na se­ma­fo­rze po­ma­rańczo­we stałe). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał na­ka­zujący za­trzy­ma­nie.

I­lu­stra­cje przed­sta­wiają ko­lej­no: sy­gnał O­s1 na świetl­nej tar­czy o­strze­gaw­czej dwu­ko­mo­ro­wej (może po­dac wszyst­kie ro­dza­je sy­gnałów na świetl­nych tar­czach o­strze­gaw­czych) i sy­gnał O­s1 na świetl­nej tar­czy o­strze­gaw­czej jed­no­ko­mo­ro­wej (może po­dać sygnał Os1 i O­s4).

Po­wta­rza­cze i tar­cze o­strze­gaw­cze przed se­ma­fo­rem wska­zującym sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością:
wygaszona komorastałe zielone światłostałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sy­gnał po­wta­rzający Sp2 — „se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­większą do­zwo­loną prędkością” (dwa światła na se­ma­fo­rze, górne zie­lo­ne stałe, dol­ne ma­to­wo­białe stałe). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­większą do­zwo­loną prędkością.

Jeśli po­wta­rzacz po­dający sy­gnał Sp2 sto­i przed se­ma­fo­rem kształto­wym, to bez wątpie­nia se­ma­for ten po­da­je sy­gnał Sr2. Jed­nak jeśli sto­i przed se­ma­fo­rem świetl­nym, to se­ma­for do które­go się od­no­si po­ka­zu­je S2 lub do­wol­ny in­ny sy­gnał, po­zwa­lający na jazdę z naj­większą możliwą prędkością (z możli­wy­mi do­dat­ko­wy­mi o­gra­ni­cze­nia­mi prędkości na następnych od­cin­kach): S4 lub S5.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sy­gnał na nie­ru­cho­mej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej On - „w od­ległości dro­gi ha­mo­wa­nia znaj­du­je się se­ma­for” (okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką wi­docz­na w dzień lub po­ma­rańczo­we światło ciągłe wi­docz­ne w no­cy). W od­ległości drogi hamowania znajduje się semafor kształtowy. Tarcza ostrzegawcza nie podaje informacje o sygnale podawanym na semaforze.

odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sy­gnał na dwu­staw­nej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej Od2 - „se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę” (od­chy­lo­na wzdłuż o­si po­zio­mej okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką wi­docz­na w dzień lub zie­lo­ne światło ciągłe wi­docz­ne w no­cy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr2 lub Sr3 ze­zwa­lające na jazdę.

Jeśli dwu­staw­na tar­cza o­strze­gaw­cza u­sta­wio­na jest przed se­ma­fo­rem kształto­wym, które może po­dać sy­gnał po­zwo­le­nia na jazdę ze zmniej­szoną prędkościa Sr3, to se­ma­for ten mu­si być u­sta­wio­ny w wy­star­czająco wi­docz­nym miej­scu, by ma­szy­ni­sta mógł zwol­nić przed nim do 40 km/h.

odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół

Sy­gnał na trzy­staw­nej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej O­t2 - „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z mak­sy­malną prędkością” (od­chy­lo­na wzdłuż o­si po­zio­mej okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czer­woną obwódką skie­ro­wa­na w dół widoczna w dzień lub zielone światło ciągłe widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr2.

Dla kon­tro­lo­wa­nia po­praw­ność po­da­wa­ne­go sy­gnału, tar­cza po­dająca sy­gnał Od2 po­ka­zu­je wstecz duże światło białe.

wygaszona komorastałe zielone światłopodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetl­na tar­cza o­strze­gaw­cza O­s2 — „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­większą do­zwo­loną prędkością” (jed­no światło zie­lo­ne stałe na se­ma­fo­rze). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­większą do­zwo­loną prędkością.

Po­wta­rza­cze i tar­cze o­strze­gaw­cze przed se­ma­fo­rem wska­zującym sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 100 km/h:
wygaszona komoramigające zielone światłostałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sy­gnał po­wta­rzający Sp3 — „se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 100 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze, górne zie­lo­ne mi­gające, dol­ne ma­to­wo­białe stałe). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 100 km/h.

wygaszona komoramigające zielone światłopodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetl­na tar­cza o­strze­gaw­cza O­s3 — „Se­ma­for wska­zu­je ssy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 100 km/h” (jed­no światło zie­lo­ne mi­gające na se­ma­fo­rze). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 100 km/h.

Po­wta­rza­cze i tar­cze o­strze­gaw­cze przed se­ma­fo­rem wska­zującym sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 60 lub 40 km/h:
migające pomarańczowe światłowygaszona komorastałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sy­gnał po­wta­rzający Sp4 — „se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 60 km/h lub 40 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze, górne po­ma­rańczo­we mi­gające, dol­ne ma­to­wo­białe stałe). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 60 km/h lub 40 km/h.

odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół pod kątem 45 stopni

Sy­gnał na trzy­staw­nej kształto­wej tar­czy o­strze­gaw­czej O­t3 - „Se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę ze zmniej­szoną prędkością” (od­chy­lo­na wzdłuż o­si po­zio­mej okrągła po­ma­rańczo­wa tar­cza z czar­nym pierście­niem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czer­woną obwódką skie­ro­wa­na w dół pod kątem 45 stopni widoczna w dzień lub zielone światło ciągłe widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr3.

migające pomarańczowe światłowygaszona komorawygaszona komorapodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetl­na tar­cza o­strze­gaw­cza O­s4 — „se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 60 km/h lub 40 km/h” (jed­no światło zie­lo­ne mi­gające na se­ma­fo­rze). Następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z prędkością o­gra­ni­czoną do 60 km/h lub 40 km/h.

Świetl­ne tar­cze o­strze­gaw­cze prze­jaz­do­we
dwa światła pomarańczowe stałe na semaforze w linii poziomej

Tar­cza o­strze­gaw­cza prze­jaz­do­wa O­sp1 — „urządze­nia sy­gna­li­za­cyj­ne na prze­jeździe są nie­spraw­ne, jaz­da przez prze­jazd z prędkością o­gra­ni­czoną do 20 km/h” (dwa światła po­ma­rańczo­we stałe na se­ma­fo­rze w li­nii po­zio­mej). Ro­gat­ki na prze­jeździe ko­le­jo­wym są nie­spraw­nie. Na­ka­zu­je zwol­nić do 20 km/h do mi­nięcia prze­jaz­du ko­le­jo­we­go.

dwa światła matowobiałe stałe na semaforze w linii pionowej

Tar­cza o­strze­gaw­cza prze­jaz­do­wa O­sp2 — „urządze­nia sy­gna­li­za­cyj­ne na prze­jeździe są spraw­ne, jaz­da przez prze­jazd z naj­większą do­zwo­loną prędkością” (dwa światła ma­to­wo­białe stałe na se­ma­fo­rze w li­nii pio­no­wej). Ro­gat­ki na prze­jeździe ko­le­jo­wym są spraw­nie. Ze­zwa­la na jazdę na naj­wyższą do­zwo­loną prędkością.

powrót do: sy­gnały na PKP

następna stro­na: wskaźni­ki