Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sygnały (In­struk­cje Ie-1 §3-§15)

Se­ma­fo­ry świetl­ne

wygaszona komorawygaszona komorastałe czerwone światłowygaszona komorawygaszona komorapodstawa sygnalizatora
wygaszona komorastałe czerwone światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora SBL
stałe czerwone światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora SBL
stałe czerwone światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora
stałe czerwone światłopodstawa sygnalizatora

Sy­gnał S1 — „stój” (jed­no stałe czer­wo­ne światło na se­ma­fo­rze). Na­ka­zu­je za­trzy­ma­nie po­ciągu przed se­ma­fo­rem.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, ma­szy­ni­sta może minąć sy­gnał „stój”, gdy o­trzy­mał pi­sem­ny roz­kaz od dyżu­rne­go ru­chu, do­stał taką in­struk­cje środ­ka­mi łączności, gdy zo­stał po­da­ny sy­gnał zastępczy Sz. Jeże­li se­ma­for jest sy­gna­li­za­to­rem SBL, ma­szy­ni­sta po za­trzy­ma­niu i po­da­niu sy­gnału Rp1 „bacz­ność” (je­den dłu­gi sy­gnał) może kon­ty­nu­ować jazdę z prędkością nie większą niż 20 km/h, tak by móc zatrzymać skład w razie zauważenia niebezpieczeństwa. Jeżeli na semaforze SBL znaj­du­je się znacz­nik W22 (kwa­dra­to­wa czar­na ta­bli­ca u­sta­wio­na po przekątnej pio­no­wo, a na niej biała li­te­ra „T” wy­ko­na­na z ma­te­riałów od­bla­sko­wych; sto­so­wa­ny na wznie­sie­niach po­nad 6‰ — i­lu­stra­cja) ma­szy­ni­sta ciężkie­go po­ciągu to­wa­ro­we­go może minąć ten se­ma­for bez za­trzy­ma­nia.

kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera T wykonana z materiałów odblaskowych
sygnalizator półsamoczynny w Mrzezinie podający sygnał S1 mijany z przeciwnego kierunku przez pociąg relacji Hel - Gdynia
Zdjęcie sy­gna­li­za­to­ra półsa­mo­czyn­ne­go w Mrze­zi­nie po­dające­go sy­gnał S1 mi­ja­ne­go z prze­ciw­ne­go kie­run­ku przez po­ciąg re­la­cji Hel - Gdy­nia (zdjęcie Pawła Zdziar­skie­go uży­te zgod­nie z li­cencją Cre­ati­ve Com­mons At­tri­bu­tion-Sha­re­Ali­ke 2.0 Ge­ne­ric)

Se­ma­for świetl­ny z sy­gnałem S1 jest ade­kwat­ny do se­ma­fo­ra kształto­we­go po­dające­go sy­gnał Sr1.

I­lu­stra­cje przed­sta­wiają ko­lej­no od le­wej:

  1. sy­gnał S1 na se­ma­fo­rze półsa­mo­czyn­nym (obsłu­gi­wa­nym przez pra­cow­ni­ka na­staw­ni) - stąd pod­sta­wa se­ma­fo­ra jest po­ma­lo­wa­na w biało-czer­wo­ne pa­sy - pięcio­ko­mo­ro­wym,
  2. sy­gnał S1 na se­ma­fo­rze SBL trójko­mo­ro­wym, więc w blo­ka­dzie trzy- lub czte­ro­staw­nej,
  3. sy­gnał S1 na se­ma­fo­rze SBL dwu­ko­mo­ro­wym w blo­ka­dzie dwu­staw­nej,
  4. sy­gnał S1 po­da­ny na świetl­nej tar­czy za­po­ro­wej (daw­niej na­zy­wa­ny sy­gnałem Zs1), na której można również po­dać sy­gnał zastępczy lub sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę ma­new­rową Ms2 (daw­niej Zs2),
  5. sy­gnał S1 po­da­ny na świetl­nej tar­czy za­po­ro­wej, na której nie można po­dać in­ne sy­gnału.

Se­ma­fo­ry SBL są sa­mo­czyn­ne (ste­ru­je ni­mi sys­tem zarządza­nia ru­chem) i u­sta­wia­ne są na białych słu­pach, świetl­ne tar­cze za­po­ro­we u­sta­wia się na słu­pach w biało-czer­wo­ne pa­sy.

wygaszona komora stałe czerwone światło wygaszona komora migające czerwone światło podstawa sygnalizatora SBL

Sy­gnał S1a — „stój! ab­so­lut­ny za­kaz wjaz­du do tu­ne­lu” (dwa czer­wo­ne światła na se­ma­fo­rze, górne stałe, dol­ne mi­gające). Na­ka­zu­je za­trzy­ma­nie po­ciągu przed se­ma­fo­rem i nie ze­zwa­la na dalszą jazdę pod ja­kim­kol­wiek wa­run­kiem. Jest sy­gna­li­za­to­rem SBL i sto­so­wa­ny na przykład przed wjaz­dem do tu­ne­lu śred­ni­co­we­go w War­sza­wie lub przy­stan­ku War­sza­wa Śródmieście (zdjęcie po­niżej), gdzie można by minąć nor­mal­ny sy­gnał S1 po za­trzy­ma­niu i nada­niu sy­gnału Rp1 „bacz­ność”.

sygnalizator czterokomory umożliwiający podanie sygnału S1a na przystanku osobowym Warszawa Śródmieście
Zdjęcie sy­gna­li­za­to­ra czte­ro­ko­mo­ro­we­go u­możli­wiające­go po­da­nie sy­gnału S1a na przy­stan­ku o­so­bo­wym War­sza­wa Śródmieście
wygaszona komora wygaszona komora stałe czerwone światło wygaszona komora migające białe światło podstawa sygnalizatora
stałe czerwone światło migające białe światło podstawa sygnalizatora

Sy­gnał zastępczy Sz — „ze­zwo­le­nia na jazdę w szczególnych sy­tu­acjach” (stałe czer­wo­ne i białe mi­gające światło na se­ma­fo­rze). Sy­gnał zastępczy po­zwa­la na prze­jazd w sy­tu­acjach, gdy nie można po­dać zwykłe­go sy­gnału ze­zwa­lające­go na jazdę (awaria sygnalizatora uniemożliwiająca wyłączenie czerwonej lampy), gdy sygnał jest niepewny, gdy semafor jest nieoświetlony, gdy ustalono przebieg nieuwzględniony w normalnych sytuacjach na stacji. Pozwala na przejechanie obok takiego sygnalizatora bez zatrzymania z prędkością nie większą niż 40 km/h.

I­lu­stra­cje przed­sta­wiają ko­lej­no: sy­gnał zastępczy na se­ma­fo­rze półsa­mo­czyn­nym (obsłu­gi­wa­nym przez pra­cow­ni­ka na­staw­ni) pięcio­ko­mo­ro­wym, sy­gnał zastępczy na tar­czy za­po­ro­wej świetl­nej.

Daw­ny sy­gnał Ms2 ze­zwa­lający na jazdę ma­new­rową (stałe czer­wo­ne i stałe białe światło na se­ma­fo­rze) był po­dob­ny do sy­gnału zastępcze­go.

Film po­ka­zujący e­lek­trowóz E­S64U­4-D „Hu­sarz” mi­jający jazdą ma­new­rową se­ma­for wjaz­do­wy k1 do War­sza­wy Wschod­niej po­dający sy­gnał Ms2 (następnie S1) (film Ma­cie­ja Pra­gi uży­ty za zgodą au­to­ra).
stałe zielone światło wygaszona komora wygaszona komora wygaszona komora wygaszona komora podstawa sygnalizatora
stałe zielone światło wygaszona komora wygaszona komora podstawa sygnalizatora SBL
wygaszona komora stałe zielone światło podstawa sygnalizatora SBL

Sy­gnał S2 — „jaz­da z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością” (jed­no zie­lo­ne światło ciągłe na se­ma­fo­rze). Sy­gnał po­zwa­la na prze­jazd z naj­większa do­zwo­loną prędkością u­względnioną w rozkładzie jaz­dy lub roz­ka­zach do­dat­ko­wych. Se­ma­for pięcio­ko­mo­ro­wy wyświetlający jedno ciągłe światło zielone jest używane w SBL.

Se­ma­for świetl­ny z sy­gnałem S2 jest ade­kwat­ny do se­ma­fo­ra kształto­we­go po­dające­go sy­gnał Sr2.

I­lu­stra­cje przed­sta­wiają ko­lej­no: sy­gnał S2 na se­ma­fo­rze półsa­mo­czyn­nym (obsłu­gi­wa­nym przez pra­cow­ni­ka na­staw­ni) pięcio­ko­mo­ro­wym, sy­gnał S2 na se­ma­fo­rze SBL trójko­mo­ro­wym, więc w blo­ka­dzie trzy- lub czte­ro­staw­nej (dwa odstępy blokowe wolne; jazda z najwyższą możliwą prędkością) i sygnał S2 na semaforze SBL dwukomorowym w blokadzie dwustawnej (jazda z najwyższą prędkością).

Film po­ka­zujący skład EN-57 mi­jający se­ma­for wy­jaz­do­wy po­dający sy­gnał S2 (następnie S1) (film użyt­kow­ni­ka The­Da­mian­s1406 uży­ty za zgodą au­to­ra).
migające zielone światło wygaszona komora wygaszona komora wygaszona komora wygaszona komora podstawa sygnalizatora
migające zielone światło wygaszona komora wygaszona komora podstawa sygnalizatora SBL

Sy­gnał S3 — „jaz­da z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością, nie większą niż 160 km/h” (w prze­dzie są dwa odstępy blo­ko­we wol­ne) a przy następnym se­ma­fo­rze z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h" (jed­no zie­lo­ne światło mi­gające na se­ma­fo­rze).

Po sy­gna­le S3 mogą po­ja­wić się wszyst­kie sy­gnały o­gra­ni­czające prędkość do 100 km/h (czy­li se­ma­fo­ry z zie­lo­nym pa­sem po­zio­mym): sy­gnał S6, S7, S8, S9 lub wszel­kie se­ma­fo­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nie (jeśli sy­tu­acja na następnych odstępach się zmie­ni), czy­li jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością (sy­gnał S2) lub jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością nie większa niż 160 km/h z do­dat­ko­wy­mi in­for­ma­cja­mi o następnym se­ma­fo­rze (sy­gnał S3) a także (teo­re­tycz­nie) sy­gnały nie­wpro­wa­dzające o­gra­ni­cze­nia, a­le in­for­mujące o o­gra­ni­cze­niach na następnych se­ma­fo­rach: sy­gnał S4 (o­gra­ni­cze­nia do 40 lub 60 km/h na następnym se­ma­fo­rze) lub S5 (czer­wo­ne światło na następnym se­ma­fo­rze).

I­lu­stra­cje przed­sta­wiają ko­lej­no: sy­gnał S3 na se­ma­fo­rze półsa­mo­czyn­nym (obsłu­gi­wa­nym przez pra­cow­ni­ka na­staw­ni) pięcio­ko­mo­ro­wym, sy­gnał S3 na se­ma­fo­rze SBL w blo­ka­dzie czte­ro­staw­nej (dwa odstępy blo­ko­we wol­ne, za nim ostęp zajęty; nakazuje rozpocząć hamowanie).

wygaszona komora migające pomrańczowe światło wygaszona komora wygaszona komora wygaszona komora podstawa sygnalizatora

Sy­gnał S4 — „następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością zmniej­szoną do 40 lub 60 km/h” (jed­no po­ma­rańczo­we światło mi­gające na se­ma­fo­rze). Sy­gnał nie na­ka­zu­je zmniej­szyć prędkości, in­for­mu­je je­dy­nie o sy­gna­le po­da­wa­nym przez następny se­ma­for. Ma­szy­ni­sta do­sto­su­je prędkość za­leżnie od drogi hamowania i odległości od następnego semafora.

Po sy­gna­le S4 mogą po­ja­wić się wszyst­kie sy­gnały o­gra­ni­czające prędkość do 60 km/h (z po­ma­rańczo­wym pa­sem po­zio­mym): sy­gnał S10a, S11a, S12a, S13a lub do­wol­ny sy­gnał o­gra­ni­czający prędkość do 40 km/h (bez pa­sa po­zio­me­go): sy­gnał S10, S11, S12, S13. Jeśli sy­tu­acja na następnych odstępach się zmie­ni, może być po­da­ny in­ny sy­gnał, wpro­wa­dzający mniej­sze o­gra­ni­cze­nia, czy­li jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością (sy­gnał S2) lub jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością nie większa niż 160 km/h z do­dat­ko­wy­mi in­for­ma­cja­mi o następnym se­ma­fo­rze (powtórzo­ny sy­gnał S3) a także (teo­re­tycz­nie) sy­gnały nie­wpro­wa­dzające o­gra­ni­cze­nia, a­le in­for­mujące o o­gra­ni­cze­niach na następnych se­ma­fo­rach: powtórzo­ny sy­gnał S4 lub S5 (czer­wo­ne światło na następnym se­ma­fo­rze).

Sy­gnał S4 występu­je tyl­ko na se­ma­fo­rach półsa­mo­czyn­nych.

wygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorawygaszona komorawygaszona komorapodstawa sygnalizatora
wygaszona komorawygaszona komorastałe pomarańczowe światłopodstawa sygnalizatora SBL

Sy­gnał S5 — "następny se­ma­for wska­zu­je sy­gnał stój" (jed­no światło po­ma­rańczo­we ciągłe na se­ma­fo­rze). Sy­gnał nie na­ka­zu­je zmniej­szyć prędkości, in­for­mu­je je­dy­nie o sy­gna­le po­da­wa­nym przez następny se­ma­for. Ma­szy­ni­sta do­sto­su­je prędkość za­leżnie od drogi hamowania i odległości od następnego semafora, tak by bezpiecznie się przed nim zatrzymać. Sygnalizator pięciokomorowy z sygnałem S5 używany jest w trzystawnej i czterostawnej SBL i o­zna­cza je­den wol­ny odstęp, a za nim odstęp zajęty przez in­ny skład.

Po sy­gna­le S5 na­leży spo­dzie­wać się sy­gnału S1 (w szczególnych przy­pad­kach sy­gnału S1a) i tak do­sto­so­wać prędkość, by bez­piecz­nie się przed ni­mi za­trzy­mać. Jeśli jed­nak następny odstęp się zwol­ni, może po­ja­wić się in­ny sy­gnał, ze­zwa­lający na jazdę z o­gra­ni­czoną prędkością lub pełną prędkością (zależnie od ilości wolnych odstępów i rodzaju SBL).

I­lu­stra­cje przed­sta­wiają ko­lej­no: sy­gnał S5 na se­ma­fo­rze półsa­mo­czyn­nym (obsłu­gi­wa­nym przez pra­cow­ni­ka na­staw­ni) pięcio­ko­mo­ro­wym, sy­gnał S5 na se­ma­fo­rze SBL w blo­ka­dzie trzy- lub czte­ro­staw­nej (je­den odstęp blo­ko­wy wol­ny, za nim ostęp zajęty; nakazuje rozpocząć hamowanie).

stałe zielone światłowygaszona komorawygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorazielony pas świetlny

Sy­gnał S6 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h, a przy następnym z naj­wyższą do­zwo­loną szyb­kością” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas zie­lo­ny po­zio­my, górne światło zie­lo­ne ciągłe). Sy­gnał po­zwa­la na przejazd z prędkością nie większa niż 100 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przyspieszenie do najwyższej prędkości wskazanej w rozkładzie jazdy lub rozkazach dodatkowych.

sygnalizator półsamoczynny w Krakowie Płaszowie podający sygnał S6
Zdjęcie sy­gna­li­za­to­ra półsa­mo­czyn­ne­go w Kra­ko­wie Pła­szo­wie po­dające­go sy­gnał S6 (zdjęcie użyt­kow­ni­ka ma­gro­_kr uży­te zgod­nie z li­cencją Cre­ati­ve Com­mons At­tri­bu­tion-Non­Com­mer­cial-No­De­rivs 2.0 Ge­ne­ric).

Sy­gnał S6 jest wa­rian­tem sy­gnału S10 z do­dat­ko­wym pa­sem zie­lo­nym. Od­po­wied­nik bez pa­sa po­zio­me­go o­gra­ni­cza prędkość do 40 km/h, a od­po­wied­nik z pa­sem po­ma­rańczo­wym, za­miast zie­lo­ne­go, (sy­gnał S10a) o­gra­ni­cza prędkość do 60 km/h.

Zgod­nie z in­strukcją, następny se­ma­for mu­si po­da­wać sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­wyższą możliwą prędkością. O­zna­cza to, że po sy­gna­le S6 mogą po­ja­wić się: sy­gnał S2, S3, S4 lub S5 za­leżnie od sy­tu­acji na dal­szych odstępach.

migające zielone światłowygaszona komorawygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorazielony pas świetlny

Sy­gnał S7 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h, przy tym i następnym se­ma­fo­rze” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas zie­lo­ny po­zio­my, górne światło zie­lo­ne mi­gające). Sy­gnał po­zwa­la na przejazd z prędkością nie większa niż 100 km/h i informuje, że następny semafor wprowadza identyczne ograniczenie prędkości.

Po sy­gna­le S7 mogą po­ja­wić się wszyst­kie sy­gnały o­gra­ni­czające prędkość do 100 km/h (czy­li se­ma­fo­ry z zie­lo­nym pa­sem po­zio­mym): sy­gnał S6, powtórzo­ny S7, S8, S9 lub wszel­kie se­ma­fo­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nie (jeśli sy­tu­acja na następnych odstępach się zmie­ni), czy­li jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością (sy­gnał S2) lub jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością nie większa niż 160 km/h z do­dat­ko­wy­mi in­for­ma­cja­mi o następnym se­ma­fo­rze (powtórzo­ny sy­gnał S3) a także (teo­re­tycz­nie) sy­gnały niewprowadzające ograniczenia, ale informujące o ograniczeniach na następnych semaforach: sy­gnał S4 (o­gra­ni­cze­nia do 40 lub 60 km/h na następnym se­ma­fo­rze) lub S5 (czer­wo­ne światło na następnym se­ma­fo­rze).

wygaszona komoramigające pomrańczowe światłowygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorazielony pas świetlny

Sy­gnał S8 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze z szyb­kością zmniej­szoną do 40 lub 60 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas zie­lo­ny po­zio­my, górne światło po­ma­rańczo­we mi­gające). Sy­gnał po­zwa­la na przejazd z prędkością nie większą niż 100 km/h i informuje, że następny semafor wprowadza ograniczenie prędkości do 40 lub 60 km/h.

Po sy­gna­le S8 mogą po­ja­wić się wszyst­kie sy­gnały o­gra­ni­czające prędkość do 60 km/h (z po­ma­rańczo­wym pa­sem po­zio­mym): sy­gnał S10a, S11a, S12a, S13a lub do­wol­ny sy­gnał o­gra­ni­czający prędkość do 40 km/h (bez pa­sa po­zio­me­go): sy­gnał S10, S11, S12, S13. Jeśli sy­tu­acja na następnych odstępach się zmie­ni, może być po­da­ny in­ny sy­gnał, wpro­wa­dzający mniej­sze o­gra­ni­cze­nia, czy­li jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością (sy­gnał S2) lub jaz­da z naj­wyższą do­zwo­loną prędkością nie większa niż 160 km/h z do­dat­ko­wy­mi in­for­ma­cja­mi o następnym se­ma­fo­rze (sy­gnał S3) a także (teo­re­tycz­nie) sy­gnały nie­wpro­wa­dzające o­gra­ni­cze­nia, a­le in­for­mujące o o­gra­ni­cze­niach na następnych se­ma­fo­rach: sy­gnał S4 lub S5 (czer­wo­ne światło na następnym se­ma­fo­rze).

wygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorazielony pas świetlny

Sy­gnał S9 — "jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze stój" (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas zie­lo­ny po­zio­my, górne światło po­ma­rańczo­we ciągłe). Sy­gnał pozwala na przejazd z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h i informuje o konieczności zatrzymania przed następnym semaforem. Maszynista dostosuje prędkość zależnie od drogi hamowania i odległości od następnego semafora, tak by bezpiecznie się przed nim zatrzymać.

Po sy­gna­le S9 na­leży spo­dzie­wać się sy­gnału S1 (w szczególnych przy­pad­kach sy­gnału S1a) i tak do­sto­so­wać prędkość, by bez­piecz­nie się przed ni­mi za­trzy­mać. Jeśli jed­nak następny odstęp się zwol­ni, może po­ja­wić się in­ny sy­gnał, ze­zwa­lający na jazdę z o­gra­ni­czoną prędkością lub pełną prędkością (zależnie od ilości wolnych odstępów i rodzaju SBL).

stałe zielone światłowygaszona komorawygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora

Sy­gnał S10 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 km/h, a przy następnym z naj­wyższą do­zwo­loną szyb­kością” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, górne zie­lo­ne ciągłe). Sy­gnał po­zwa­la na prze­jazd z prędkością nie większą niż 40 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przyspieszenie do najwyższej prędkości wskazanej w rozkładzie jazdy lub rozkazach dodatkowych.

Zgod­nie z in­strukcją, następny se­ma­for mu­si po­da­wać sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z naj­wyższą możliwą prędkością. O­zna­cza to, że po sy­gna­le S6 mogą po­ja­wić się: sy­gnał S2, S3, S4 lub S5 za­leżnie od sy­tu­acji na dal­szych odstępach.

Film pokazujący widok z lokomotywy składu opuszczającego stację Łódź Chojny i mijającego semafor wyjazdowy podający sygnał S1 a następnie sygnał S10. Na semaforze widać również wskaźnik W24, a za semaforem wskaźnik W14 (film użyt­kow­ni­ka Krzychu191 uży­ty za zgodą au­to­ra).
stałe zielone światłowygaszona komorawygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapomarańczowy pas świetlny

Sy­gnał S10a — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 60 km/h, a po­tem z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas po­ma­rańczo­wy po­zio­my, górne światło zie­lo­ne ciągłe). Sy­gnał pozwala na przejazd z prędkością nie większą niż 60 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przyspieszenie do najwyższej prędkości wskazanej w rozkładzie jazdy lub rozkazach dodatkowych.

Od­po­wied­nik bez pa­sa świetl­ne­go (sy­gnał S10) o­gra­ni­cza prędkość nie do 60 km/h, a­le do 40 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał S2 „jaz­da z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością” lub S3 „jaz­da z naj­większą do­zwo­loną szyb­kością, nie większą niż 160 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h”.

Od­po­wied­nik z zie­lo­nym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S6) o­gra­ni­cza prędkość nie do 60 km/h, a­le do 100 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał S2 lub S3.

migające zielone światłowygaszona komorawygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora

Sy­gnał S11 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze — z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, górne zie­lo­ne mi­gające). Sy­gnał po­zwa­la na prze­jazd z prędkością nie większa niż 40 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przejazd z prędkością nie większą niż 100 km/h. Oznacza to, że po sygnale S11 mogą pojawić się sy­gnał S6, S7, S8 lub S9 za­leżnie od sy­tu­acji na dal­szych odstępach, a także sy­gna­li­za­to­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nia.

Od­po­wied­nik z zie­lo­nym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S7) o­gra­ni­cza prędkość nie do 40 km/h, a­le do 100 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h.

Od­po­wied­nik z po­ma­rańczo­wym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S11a) o­gra­ni­cza prędkość nie do 40 km/h, a­le do 60 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h.

migające zielone światłowygaszona komorawygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapomarańczowy pas świetlny

Sy­gnał S11a — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 60 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas po­ma­rańczo­wy po­zio­my, górne światło zie­lo­ne mi­gające). Sy­gnał po­zwa­la na przejazd z prędkością nie większa niż 60 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przejazd z prędkością nie większą niż 100 km/h. Oznacza to, że po sygnale S11a mogą pojawić się sy­gnał S6, S7, S8 lub S9 za­leżnie od sy­tu­acji na dal­szych odstępach, a także sy­gna­li­za­to­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nia.

Od­po­wied­nik bez pa­sa świetl­ne­go (sy­gnał S11) o­gra­ni­cza prędkość nie do 60 km/h, a­le do 40 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h.

Od­po­wied­nik z zie­lo­nym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S7) o­gra­ni­cza prędkość nie do 40 km/h, a­le do 100 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 100 km/h.

wygaszona komoramigające pomrańczowe światłowygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora

Sy­gnał S12 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 lub 60 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, górne po­ma­rańczo­we mi­gające). Sy­gnał po­zwa­la na prze­jazd z prędkością nie większa niż 40 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przejazd z prędkością nie większą niż 40 lub 60 km/h. Oznacza to, że po sygnale S12 mogą pojawić się sy­gnał S10, S10a, S11, S11a, powtórzo­ny S12, S12a, S13 lub S13a za­leżnie od sy­tu­acji na dal­szych odstępach, a także sy­gna­li­za­to­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nia.

Od­po­wied­nik z zie­lo­nym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S8) o­gra­ni­cza prędkość nie do 40 km/h, a­le do 100 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 lub 60 km/h.

Od­po­wied­nik z po­ma­rańczo­wym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S12a) o­gra­ni­cza prędkość nie do 40 km/h, a­le do 60 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 lub 60 km/h.

wygaszona komoramigające pomrańczowe światłowygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapomarańczowy pas świetlny

Sy­gnał S12a — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 60 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 lub 60 km/h” (dwa światła na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie: dol­ne światło po­ma­rańczo­we ciągłe, pod nim świetl­ny pas po­ma­rańczo­wy po­zio­my, górne światło po­ma­rańczo­we mi­gające). Sy­gnał pozwala na przejazd z prędkością nie większa niż 60 km/h i informuje, że następny semafor zezwala na przejazd z prędkością nie większą niż 40 lub 60 km/h. Oznacza to, że po sygnale S12a mogą pojawić się sy­gnał S10, S10a, S11, S11a, S12, powtórzo­ny S12a, S13 lub S13a za­leżnie od sy­tu­acji na dal­szych odstępach, a także sy­gna­li­za­to­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nia.

Od­po­wied­nik bez pa­sa świetl­ne­go (sy­gnał S12) o­gra­ni­cza prędkość nie do 60 km/h, a­le do 40 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 lub 60 km/h.

Od­po­wied­nik z zie­lo­nym pa­sem świetl­nym (sy­gnał S8) o­gra­ni­cza prędkość nie do 60 km/h, a­le do 100 km/h. Następny se­ma­for bez zmian — po­da­je sy­gnał ze­zwa­lający na jazdę z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 lub 60 km/h.

wygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapodstawa sygnalizatora

Sy­gnał S13 — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 40 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze stój” (dwa światła po­ma­rańczo­we ciągłe na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie). Sy­gnał po­zwa­la na prze­jazd z prędkością nie większa niż 40 km/h i in­for­mu­je, że następny semafor pokazuje sygnał „Stój!”. Oznacza to, że po sygnale S13 musi pojawić się sy­gnał S1 (w szczególnych przy­pad­kach S1a, lub sy­gna­li­za­to­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nia, jeże­li sy­tu­acja na dal­szych od­cin­kach się zmie­ni.

sygnalizator półsamoczynny w Ostaszewie podający sygnał S13 mijany przez pociąg spółki PCC Arriva do Torunia Głównego
Zdjęcie sy­gna­li­za­to­ra półsa­mo­czyn­ne­go w O­sta­sze­wie po­dające­go sy­gnał S13 mi­ja­ne­go przez po­ciąg spółki PCC Ar­ri­va do To­ru­nia Główne­go (zdjęcie Mi­chała Górec­kie­go uży­te za zgodą au­to­ra).
wygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorastałe pomrańczowe światłowygaszona komorapomarańczowy pas świetlny

Sy­gnał S13a — „jaz­da z szyb­kością nie­prze­kra­czającą 60 km/h, a przy następnym se­ma­fo­rze stój” (dwa światła po­ma­rańczo­we ciągłe na se­ma­fo­rze w jed­nym pio­nie, pod ni­mi świetl­ny pas po­ma­rańczo­wy po­zio­my). Sy­gnał po­zwa­la na prze­jazd z prędkością nie większa niż 60 km/h i informuje, że następny semafor pokazuje sygnał „Stój!”. Oznacza to, że po sygnale S13 musi pojawić się sy­gnał S1 (w szczególnych przy­pad­kach S1a, lub sy­gna­li­za­to­ry wpro­wa­dzające mniej­sze o­gra­ni­cze­nia, jeże­li sy­tu­acja na dal­szych od­cin­kach się zmie­ni.

powrót do: sy­gnały na PKP

następna stro­na: sy­gnały po­wta­rzające