Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sy­mu­la­tor se­ma­fo­ra

Kli­kając na ko­mo­rach se­ma­fo­ra u­staw pożąda­ny sy­gnał i prze­czy­taj je­go o­pis.

pierwsza komora druga komora trzecia komora czwarta komora piąta komora pas świetlny

Sy­gnał S1 — „stój” (jed­no stałe czer­wo­ne światło na se­ma­fo­rze). Na­ka­zu­je za­trzy­ma­nie po­ciągu przed se­ma­fo­rem.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, ma­szy­ni­sta może minąć sy­gnał „stój”, gdy o­trzy­mał pi­sem­ny roz­kaz od dyżu­rne­go ru­chu, do­stał taką in­struk­cje środ­ka­mi łączności, gdy zo­stał po­da­ny sy­gnał zastępczy Sz. Jeże­li se­ma­for jest sy­gna­li­za­to­rem SBL, ma­szy­ni­sta po za­trzy­ma­niu i po­da­niu sy­gnału Rp1 „bacz­ność” (je­den dłu­gi sy­gnał) może kon­ty­nu­ować jazdę z prędkością nie większą niż 20 km/h, tak by móc zatrzymać skład w razie zauważenia niebezpieczeństwa. Jeżeli na semaforze SBL znaj­du­je się znacz­nik W22 (kwa­dra­to­wa czar­na ta­bli­ca u­sta­wio­na po przekątnej pio­no­wo, a na niej biała li­te­ra „T” wy­ko­na­na z ma­te­riałów od­bla­sko­wych; sto­so­wa­ny na wznie­sie­niach po­nad 6‰, ma­szy­ni­sta ciężkie­go po­ciągu to­wa­ro­we­go może minąć ten semafor bez zatrzymania.

Se­ma­for świetl­ny z sy­gnałem S1 jest ade­kwat­ny do se­ma­fo­ra kształto­we­go po­dające­go sy­gnał Sr1.

powrót do: stro­ny głównej