Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sy­mu­la­tor se­ma­fo­ra

Kli­kając na ko­mo­rach se­ma­fo­ra u­staw pożąda­ny sy­gnał i prze­czy­taj je­go o­pis.

pierwsza komora druga komora trzecia komora czwarta komora piąta komora pas świetlny

Sy­gnał wątpli­wy.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, sy­gnał, który nie od­po­wia­da ściśle in­struk­cji, jest sy­gnałem wątpli­wym (nie­pew­nym). Sy­gnał wątpli­wy al­bo brak świa­teł na se­ma­fo­rze świetl­nym o­zna­czają sy­gnał „Stój”.

powrót do: stro­ny głównej